Algemene voorwaarden

picknicken op Texel

DEFINITIES
Picknicken op Texel : Gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten Sophie Brügemann, handel onder de naam “Picknicken op Texel”; gevestigd te Texel aan de Schilderend 93 en ingeschreven in het handelsregister onder KVK nummer 68571887

Opdrachtgever: De wederpartij van Picknicken op Texel  zijnde diegene die de opdracht aan Picknicken op texel  heeft verstrekt tot het organiseren van een picknick , of in wiens naam Picknicken op Texel een Picknick, evenement, jubileum, huwelijksaanzoek  of verjaardagsfeestje  organiseert of reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

Overeenkomst: De overeenkomst van de opdracht tot dienstverlening


Artikel 1 – WEERSOMSTANDIGHEDEN
1.1 In principe gaan de picknicken/ activiteiten van Picknicken op Texel altijd door, ook bij slecht weer. Echter bij weersomstandigheden waarbij de gereserveerde activiteit of arrangement geen doorgang kan vinden. Zullen we altijd een alternatief aanbieden op de dag zelf of eventueel een mogelijkheid tot verplaatsen van de activiteit/ picknick. 


Artikel 2 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
2.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Picknicken op Texel overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Picknicken op Texel  gewenste vorm en wijze aan Picknicken op Texel ter beschikking worden gesteld.
2.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Picknicken op Texel onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 
2.3 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bovendien heeft Picknicken op Texel in die gevallen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
2.4 Opdrachtgever geeft toestemming aan Picknicken op Texel  tot het gebruik van het beeldmateriaal  in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het portfolio van Picknicken op Texel .


Artikel 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Picknicken op Texel is pas verplicht de Overeenkomst uit te voeren, na ontvangst door TrouwenTexel van door Opdrachtgever online boeking / ondertekende overeenkomst  en betaling van de overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 4.1 
3.2. De stylingmaterialen die Picknicken op Texel ter beschikking stelt blijven eigendom van Picknicken op Texel met uitzondering van (verse) bloemen. Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd aan TrouwenTexel worden geretourneerd dient Opdrachtgever de vervangingswaarde aan Picknicken op Texel  te vergoeden. 
3.7. De materialen die de opdrachtgever aanlevert aan Picknicken op Texel. is Picknicken op Texel kan niet verantwoordelijk worden gesteld worden. voor vermiste spullen, kapotte spullen ect. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de Opdrachtgever .


Artikel 4 – BETALING 
4.1 Betaling door Opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Picknicken op Texel anders is overeengekomen. 

4.2 Annuleringsvoorwaarden

a.     van 60 tot 30 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs

B.     van 30 tot 5 dagen voor aanvang: 75% van de arrangementsprijs
c.     binnen 5 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs.Artikel 5 – BOOT GEMIST OF TE LAAT 
5.1. Bij te laat verschijnen van de opdrachtgever op de afgesproken aanvangstijd is het aan Picknicken op  Texel om te bepalen of en hoe de tijden van de picknick  of activiteit aangepast dienen te worden.


Artikel 6 – AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Picknicken op Texel zal haar werkzaamheden nar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Picknicken op Texel onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Picknicken op Texel voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Picknicken op Texel die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Picknicken op Texel slechts voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal het overeengekomen honorarium. Picknicken op Texel is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook als gevolg van handelen of nalaten van de rechtstreeks door Opdrachtgever ingeschakelde leverancier(s).
6.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan : – de redelijke kosten ter vasttelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Picknicken op Texel in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan Picknicken op Texel toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6.3 Picknicken op Texel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, renre- en/of vertragingsschade, schade van weg weersomstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Picknicken op Texel gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt.
6.4 Picknicken op Texel  is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Picknicken op Texel of derden.


Artikel 7 – OVERMACHT
7.1 Picknicken op Texel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting op grond van de Overeenkomst doen zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die Picknicken op Texel niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval, diefstal. brand, weersinvloeden, verkeersbelemmeringen, stroomstoringen en dergelijke worden gekwalificeerd als overmacht.
7.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Picknicken op Texel op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de Opdrachtgever niet aan Picknicken op Texel bekend is gemaakt , noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.


Artikel 8 – INTELLECTUELE EIGENDOM
8.1 Picknicken op Texel behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruik en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken. 
8.2 Het is Opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van TrouwenTexel , een en ander in de ruimste zin des woorden, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudigen en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slecht na verkregen schriftelijke toestemming van Picknicken op Texel toegestaan.


Artikel 9 – GESCHILLEN
9.1 geschillen tussen Picknicken op Texel en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Picknicken op Texel.
9.2 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat Picknicken op Texel  zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 


Artikel 10 – TOEPASSELIJK RECHT 
10.1 Op elke rechtsverhouding tussen Picknicken op Texel en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

@YOURUSERnAME

Instagram @Picknickenoptexel